Хөрөнгө оруулагчийн тодорхойлолт


9 сарын өмнө


Хөрөнгө оруулагчийн тодорхойлолт авахад бүрдүүлэх материал

1. Өргөдлийн маягт /Анхааруулга: А5 дээр хэвлэн, компаний тамга дарна уу/

2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

3. Пасспортын хуулбар: Тодорхойлолт авах хөрөнгө оруулагч, хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч, удирдлага, эрх бүхий этгээдийн паспортын хуулбар

4.  Хөрөнгө оруулагчийн төлөөлөгч бол төлөөлөгчөөр томилсон тушаал шийдвэр

5. Татварын тодорхойлолт: 2018, 2019 он

6. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материал

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
  • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

                           / Ажлын 3 хоногт гарна /