Хүний нөөцийн удирдлагын чиглэлээр авч хэрэгжүүлэсн арга хэмжээ буюу албан хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр дотоод нөөц бололцоогоор хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ


2 жилийн өмнө


Тус байгууллага нь албан хаагчдын мэдлэг боловсрол, ур чадвар, мэргэшлийг дэмжиж 2017 оны хувьд дотоод 12 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 122 албан хаагч, гадаад 15 хурал, форум, 6 туршлага судлах аялал, 29 сургалтад давхардсан тоогоор 55 албан хаагч хамрагдсан байна.