Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний журмууд


2 жилийн өмнө


1. Төсвийн шууд захирагчдын үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

  • Төсвийн шууд захирагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

2. Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

  • Менежерийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Менежерийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/

3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах /татаж авах бол ЭНД дар/

  • Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх /татаж авах бол ЭНД дар/